Sự kiện

Kết quả sự kiện đua top Alphatest - Máy chủ Goblin

# Nhân vật TS Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc Phần thưởng
1 Hugolady 366 400 Blade Master 24/07 06:43:51 200.000 Gcoin
2 OngNoi 366 400 Blade Master 24/07 08:30:39 150.000 Gcoin
3 bfwf 366 400 Hight Elf 24/07 08:32:07 100.000 Gcoin
4 RFCuiBap 366 400 Blade Master 24/07 09:40:05 100.000 Gcoin
5 CSCD 366 400 Grand Master 24/07 12:39:51 100.000 Gcoin
6 1MauXanh 366 400 Blade Master 24/07 18:31:22 100.000 Gcoin
7 Rampage 366 400 Blade Master 24/07 19:54:54 100.000 Gcoin
8 KieuPhong 366 400 Grand Master 24/07 22:41:07 100.000 Gcoin
9 toom 345 311 Duel Master 24/07 20:55:16 100.000 Gcoin
10 DWDW 344 43 Grand Master 24/07 23:56:59 100.000 Gcoin
11 Gucci 344 17 Grand Master 24/07 22:44:53 100.000 Gcoin
12 KiepAnChoi 328 400 Grand Master 24/07 21:22:18 100.000 Gcoin
13 DwoLA 318 400 Blade Master 24/07 20:47:50 100.000 Gcoin
14 LPT0810 318 182 Grand Master 24/07 22:49:06 100.000 Gcoin
15 125412 315 280 Dimension Master 24/07 12:47:04 100.000 Gcoin
16 ChimBac 315 110 Lord Emperor 24/07 21:36:30 100.000 Gcoin
17 ChimTo 312 400 Blade Master 24/07 21:16:01 100.000 Gcoin
18 TayDuKy 311 400 Grand Master 24/07 02:21:30 100.000 Gcoin
19 Excellent 306 259 Blade Master 24/07 23:56:59 100.000 Gcoin
20 SoKhanhll 300 400 Grand Master 24/07 01:35:21 100.000 Gcoin
21 QuyKiemSau 300 400 Blade Master 24/07 03:19:28 100.000 Gcoin
22 GameCenter 300 400 Grand Master 24/07 07:19:18 100.000 Gcoin
23 HoChiMinh 300 400 Blade Master 24/07 11:00:52 100.000 Gcoin
24 DeathRF 300 239 Grand Master 24/07 23:56:59 100.000 Gcoin