Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Goblin - Open 13h ngày 25/07/2020

OPEN BETA 13H NGÀY 25/07/2020

Máy chủ : Gaion

Exp : 9999x

Drop : 95%

Quản lý tài khoản : http://id.muss6.vn/GB

Thời gian sự kiện : http://muss6.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC / Hòm Đồ PK / PVP Chaos Goblin
1 Không Không
2 Không Không
3 Không Không
4 Không Không
5 Không Không
6 Không Không Không

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

Giới hạn reset: 

- Ngày đầu GHRS 10 lần.

- Từ ngày thứ 2, áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 10 lần / ngày 11 lần / ngày 12 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1